Καλλιέργεια-Ανάπτυξη

Παράδοση Β ΦΑΣΗΣ 1ης άσκησης – Σεβαστιανή Αργυροπούλου

Κάτοψη – Τομή (κλίμακα 1:20)
Διαγράμματα
Κολλάζ παρουσίασης υλικότητας – ατμόσφαιρας των χώρων

Παράδοση Α ΦΑΣΗΣ 1ης άσκησης – Σεβαστιανή Αργυροπούλου